697 271 988
luker.transport@gmail.com

Regulamin

Regulamin Wypożyczalni przyczep i lawet w wypożyczalni LUKER PRZYCZEPY- Brwinów ul. Kościuszki 4B

  1. Postanowienia ogólne:

§§1. Wynajmujący, wynajmuje Najemcy, przyczepę określoną umowie najmu. Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać- podpisując własnoręcznie umowę.
§2. Przedmiotem wynajmu jest przyczepa- przyczepa lekka, laweta samochodowa. Wyposażona zgodnie z wymaganiami ruchu drogowego, w pełnie sprawna pozbawiona wad. Dodatkowe wyposażenie (koło zapasowe, koło manewrowe , wyciągarka- laweta, 2x najazd -laweta- uwzględnione jest w umowie najmu.

§3.Przyczepy są własnością Wynajmującego.

§4. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody, awarie powstałe oraz kradzież w okresie użytkowania przyczepy od chwili jej przyjęcia do momentu jej zwrotu.
§5. Wynajmowane przyczepy i lawety posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC i nie posiadają nieobowiązkowego ubezpieczenia AUTOCASCO i NW .

§6. Podstawą wynajęcia przyczep jest aktualny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Warunki wynajmu i zwrotu pojazdu:

§1. Czas trwania umowy najmu liczony jest od momentu wydania przedmiotu najmu, do terminu określonego przez Najemcę jako termin zwrotu. Zmiana terminu zwrotu musi być zgłoszony do Wynajmującego oraz przez niego zaakceptowany poprzez SMS na numer 697 271 988.

§2. Po upływie zadeklarowanego okresu Najemca zobowiązuje się do oddania wymienionej w przyczepy bez wezwań. Nie zwrócenie przyczepy w ciągu 2 dni od umówionego terminu skutkuje zgłoszeniem na policję faktu przywłaszczenia mienia powierzonego art. 284 & 2 oraz naliczaniem opłaty za kolejne dobry najmu w wysokości 200% wartości wyjściowej stawki dobowej.

§3. Wynajmujący zezwala na użytkowanie przyczepy przez najemcę na podanej obszarze RP oraz krajów Unii Europejskiej. (Zakaz wyjazdu do krajów Europy Wschodniej)

§4. Wyposażenie dodatkowe przyczep: są pasy mocujące oraz reduktor gniazda napięcia które Najemca może wynająć za dodatkową jednorazową opłatą.

§5 Najemca od momentu odbioru przyczepy jest w pełni odpowiedzialny za wynajmowaną przyczepę oraz zobowiązany do bezspornego pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

§6. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przyczepy Najemca jest zobowiązany zgłosić u Wynajmującego w chwili wynajmu. Wszelkie późniejsze zgłoszenia zostaną uznane za bezpodstawne oraz będą uznane jako szkoda Najemcy.

§7. W dniu odbioru przyczepy Najemca pozostawia umowną kaucję zwrotną na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę oraz opłatę za okres najmu z góry.
§8. Odbiór i zwrot przyczepy następuje w wypożyczalni pod adresem 05-840 Brwinów ul. Kościuszki 4B. W przypadku pozostawienia-porzucenia przyczepy w innej lokalizacji naliczony zostanie koszt dojazdu i odbioru przyczepy w kwocie 5zł za każdy kilometr
(liczone w obie strony) od siedziby wypożyczalni.
§9. Najemca zobowiązany jest się do zwrotu wynajętej przyczepy w nienaruszonym stanie technicznym, kompletem dokumentów oraz kompletnym wyposażeniem.
§10. W przypadku wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku , awarii, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia ) najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.

§11. Najemca- osoba używająca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich aktualnych uprawnień do prowadzenia zestawu samochodowego zgodnie odpowiednimi przepisami ruchu drogowego.

§12. Zabronione jest użytkowanie przyczepy w stanie nietrzeźwości, po spożyciu leków halucynogennych, narkotyków itp.

§13. Wynajmowana przyczepa nie może być używana wbrew przepisom celnym, drogowym
i innym.

§14. Najemca zobowiązuje się do używania przyczepy zgodnie z jej instrukcją, przeznaczeniem i zaleceniami Wynajmującego.

§15. Najemca zobowiązuje się nie odstępować przyczepy osobom trzecim.

§16. Zabrania się wykonywanie jakichkolwiek zmian przez Najemcę (zmian w instalacji elektrycznej przyczepy, zmian dot. wyposażenia przyczepy itp.) bez uzyskania zgody Wynajmującego przed dokonaniem jakichkolwiek działań.
§17. Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnej ładowności przyczepy określnej w dowodzie rejestracyjnym.

  1. Uszkodzenia, wypadek, kradzież:

§1. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, wypadku lub kradzieży Najemca zobligowany jest do powiadomienia Wynajmującego oraz policji.

§2. Najemca zobowiązany jest do podania wynajmującemu nazwisk i adresów osób zaangażowanych w wypadek, świadków zdarzenia oraz numerów rejestracyjnych uczestniczących w nim pojazdów.

§3. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłoszone Wynajmującemu po upływie okresu wynajmu, do których doszło podczas jego trwania.
§4. W przypadku nie zwrócenia przyczepy z jakichkolwiek przyczyn oraz uszkodzenia wycenionego na 50% wartości przyczepy Najemca pokryje Wynajmującemu koszt zakupu identycznej technicznie przyczepy lub nowej, pokryje również koszty do czasu całkowitego rozliczenia umowy oraz wszelkie należności z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu przyczepy za okres trwania całej procedury.

§5. W razie uszkodzenia przyczepy Najemca ponosi wszelkie koszty związane z jej naprawą, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty, jakie mogą wyniknąć w stosunku do osób trzecich.
§6. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem skradzionej przyczepy, w tym ewentualne koszty rozprawy sądowej. W przypadku zatrzymania przyczepy, przez który organy ścigania umowa najmu trwa aż do dnia zwrotu uwzględniając kary art. 1 § 2.

  1. RODO:

§1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy oraz na przekazywanie ich osobom trzecim w wypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych, bądź prawnych.

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (DZ. U. Nr 12, poz. 11.4) oraz rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jednocześnie jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny LUKER Łukasz Dębkowski zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze w w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się zwrócić LUKER Łukasz Dębkowski w/w opłaty.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Pin It on Pinterest

Share This